Публічний договір про переказ коштів

за допомогою сервісу PINbank:PAY

 

1. ТЕРМІНИ І ВИЗНАЧЕННЯ

Грошові кошти – засоби розрахунків і платежів, що виражаються в національній грошовій одиниці України.

Електронний платіжний документ (ЕПД) – електронне повідомлення, сформоване Клієнтом в ПДКС, і яке містить доручення Банку на перерахування грошових коштів на користь Одержувачів платежу або інших Клієнтів.

Банк – АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» (м. Київ, площа Перемоги, 1, МФО 300506, код ЄДРПОУ 26410155, банківська ліцензія Національного банку України №178 від 25.10.2011р.).

Клієнт – будь-яка дієздатна фізична особа, яка шляхом здійснення передбачених цим Договором дій уклала з Банком Публічний договір.

Номер мобільного телефону – телефонний номер Клієнта, вказаний Клієнтом при укладені Договору, зміна якого здійснюється Клієнтом шляхом звернення до Банку або іншим способом, встановленим Банком.

Логін – унікальна послідовність цифрових та/або літерних символів, яка вказується Клієнтом та дозволяє однозначно ідентифікувати його.

Разовий пароль — унікальний набір символів, який надається Банком Клієнту для підтвердження здійснення платежу або проведення автентифікації / реєстрації.

Платіж – перерахування Банком за дорученням Клієнта грошових коштів на адресу Одержувачів платежу та/або інших Клієнтів.

Програмно-апаратний комплекс (далі – ПАК) – це набір технічних і програмних засобів, що спільно взаємодіють з метою виконання Платежу.

Інтернет ресурс  (https://pay.pinbank.ua) - це мережевий проект, який працює за принципом об’єднання і використання найбільш популярних Інтернет Сервісів і послуг.

Програмно-дистанційний комплекс самообслуговування (ПДКС, назва сервісу – PINbank:PAY)  програмний засіб дистанційного самообслуговування, що дає змогу Клієнтові здійснити платежі, одержати інформацію щодо залишку коштів, а також виконати інші операції згідно з функціональними можливостями цього комплексу.

Реєстрація – дії Клієнта щодо подання ідентифікаційних даних, які дозволяють встановити/підтвердити факт укладання особою цього Договору.

Товар – продукція, послуги, роботи, права інтелектуальної власності та інші немайнові права, призначені для продажу.

Одержувач платежу – суб‘єкт господарювання, зареєстрований відповідно до законодавства України, що на підставі договору, укладеного з Банком та/або наданих Клієнтом реквізитів, приймає платежі за товари.

Інші терміни, що вживаються в цьому Договорі, мають значення і зміст відповідно до законодавства України.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК ЙОГО УКЛАДАННЯ

2.1. Договір визначає умови та порядок надання Банком послуг з переказу грошових коштів (прийому платежів) за допомогою ПДКС на користь Одержувачів платежу, вказаних Клієнтом та/або іншим Клієнтам;

2.2. В рамках даного Договору Клієнт доручає, а Банк здійснює переказ грошових коштів Одержувачу платежу та/або іншому Клієнту;

2.3. Переказ коштів здійснюється протягом трьох операційних днів з моменту ініціювання переказу;

2.4. Максимальна сума, яку може переказати Клієнт протягом одного операційного дня встановлюється чинним законодавством України;

2.5. Договір укладається між Банком і Клієнтом у формі договору приєднання (ст. 634 Цивільного кодексу України);

2.6. Укладання Клієнтом Договору з Банком здійснюється шляхом послідовного здійснення дій (акцепт Публічного договору), вказаних в п. 2.7. цього Договору. Акцепт умов Договору означає повне і беззастережне ухвалення Клієнтом всіх умов Договору без будь-яких виключень та/або обмежень і рівносильний укладенню двостороннього письмового Договору (642 ЦК України);

2.7. Для акцепту цього Договору Клієнт здійснює послідовно наступні дії:

2.7.1. Здійснює ознайомлення з умовами цього Договору;

2.7.2. Здійснює підтвердження згоди Клієнта з умовами Договору шляхом вибору відповідного пункту при Реєстрації;

2.7.3. Вводить логін та пароль, що дозволяє встановити/підтвердити факт укладання особою цього Договору;

2.8. Цей Договір вважається укладеним з моменту підтвердженням Клієнтом згоди на користування ПАК шляхом вибору відповідного пункту при Реєстрації;

2.9. Після здійснення дій, передбачених п. 2.7. цього Договору, ПАК створює Клієнту обліковий запис з унікальним номером.

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Банк зобов'язується:

3.1.1. Надати Клієнту послугу з переказу грошових коштів згідно чинного законодавства України.

3.1.2. При здійсненні Банком операцій з переказу коштів, Банк надає можливість Клієнту роздрукувати квитанцію, яка повинна містити обов’язкові реквізити документа на переказ коштів;

3.1.3. Надавати Клієнту повну інформацію стосовно тарифів та правил переказу грошових коштів;

3.1.4. Забезпечувати конфіденційність інформації, що отримана від Клієнта під час виконання даного Договору;

3.1.5. Запроваджувати організаційні, процедурні заходи та використовувати технічні засоби з метою виявлення, а також запобігання, перешкоджання та протидії шахрайству;

3.1.6. Запроваджувати систему захисту інформації, яка має здійснювати безперервний захист інформації під час здійснення платежу на всіх етапах його формування, оброблення, передавання і зберігання;

3.1.7. Належним чином виконувати умови цього Договору та вимоги чинного законодавства України;

3.1.8. За розпорядженням Клієнта здійснювати перерахування грошових коштів на користь Одержувачів платежу або інших Клієнтів, згідно умов цього Договору;

3.1.9. Забезпечити Клієнту можливість звертатися з питань здійснення переказу коштів в службу клієнтської підтримки за телефонами, що вказані на ПДКС;

3.2. Клієнт зобов’язується:

3.2.1. При здійсненні операцій дотримуватись вимог законодавства України та умов даного Договору;

3.2.2. Здійснювати оплату послуг згідно з тарифами Банку, всі тарифи за послуги з переказу коштів розміщуються в доступному для Клієнта місці;

3.2.3. При підтвердженні транзакції Клієнт дає згоду на сплату комісії за послуги з переказу коштів;

3.2.4. Зберігати квитанцію до повного виконання умов переказу коштів;

3.2.5. Не розголошувати паролі та іншу конфіденційну інформацію, надану йому Банком для користування;

3.2.6. Ретельно перевіряти правильність заповнення розпорядження (суми, реквізити, тощо) до його відправлення Банку.

3.3. Банк має право:

3.3.1. Обслуговувати Клієнта без відкриття йому рахунку шляхом прийому готівкових коштів та надати можливість здійснювати платежі за допомогою ПДКС;

3.3.2. Надавати Клієнту додаткові послуги, умови підключення та надання яких, визначаються Банком;

3.3.3. Вимагати від Клієнта пред'явлення документів, що засвідчують особу, і надання інших даних, що ідентифікують Клієнта, у випадках:

- передбачених даним Договором;

- наявності підстав вважати, що Клієнт порушує умови Договору, законодавство України, порушує права та законні інтереси Банку, та/або третіх осіб;

- у інших випадках на розсуд Банка.

3.4. Клієнт має право:

3.4.1. Звертатися до Банку за отриманням інформації з питань переказу грошових коштів.

4. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ ТА БЕЗПЕКА

4.1. Сторони зобов'язані приймати всі необхідні заходи по збереженню та захисту інформації та документів, обмін якими здійснюється при здійсненні платежів;

4.2. Банк зобов'язується дотримуватись конфіденційності відносно відомостей про Клієнтів, що не є загальнодоступними, за винятком випадків, коли інформація:

- розкрита з дозволу Клієнта, що є власником даної інформації;

- підлягає розкриттю контрагентам Банку в об'ємі, необхідному для виконання зобов'язань, передбачених даним Договором;

- має бути розкрита на підставах, передбачених законодавством;

- у інших випадках, передбачених даним Договором.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань, що встановлені даним Договором Сторони несуть відповідальність згідно умов даного Договору та чинного законодавства України;

5.2. Банк не несе відповідальності за якість каналів зв’язку загального користування та за тимчасову відсутність у Клієнта доступу до ПДКС, що виникли з причин, не залежних від Банку, а також пов'язані з цим збитки Клієнта;

5.3. Банк несе відповідальність тільки за документально підтверджений реальний збиток. Граничний розмір відповідальності за реальний збиток в будь-якому випадку не може перевищувати суму, отриману від Клієнта в якості оплати за послуги;

5.4. Клієнт несе відповідальність за відповідність інформації, зазначеної ним в ЕПД при введенні даних, суті операції, за якою здійснюється цей переказ грошових коштів згідно з законодавством України;

5.5. Банк не відповідає за збитки Клієнта, що виникли в результаті неправомірних дій третіх осіб, пов'язаних з використанням Логіна і Пароля, Разового пароля Клієнта;

5.6. Банк не відповідає за збитки Клієнта, що виникли в результаті порушення Клієнтом умов даного Договору;

5.7. Банк не відповідає за збитки Клієнта, що виникли в результаті неправильного заповнення реквізитів документів на переказ грошових коштів;

5.8. Банк не є учасником угоди купівлі-продажу Товарів, укладеної між Клієнтом та Одержувачем платежу і, відповідно:

- не контролює правомочність угод між Клієнтом і Одержувачем платежу, їх умови, а також факт і наслідки укладання, виконання і розірвання угоди, у тому числі в частині повернення оплати по такій угоді;

- не несе відповідальності по зобов'язаннях Одержувача платежу перед Клієнтами, що виникають в процесі та у зв'язку з наданням ним послуг/робіт, постачанням товарів;

- не несе відповідальності за якість Товарів, що надаються Клієнту Одержувачем платежу;

- не розглядає претензії Клієнта, що стосуються невиконання (неналежного виконання) Одержувачем платежу своїх зобов'язань по угоді, у тому числі зобов'язань по передачі товарів, наданню послуг/виконанню робіт, за умови належного виконання Банком своїх зобов'язань за Договором.

6. ФОРС - МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

6.1. Сторони не несуть відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за цим Договором, у випадку виникнення обставин непереборної сили, до яких відносяться: стихійні лиха, аварії, пожежі, масові безладдя, страйки, військові дії, вступ у дію законодавчих актів, Урядових Постанов і розпоряджень державних органів, актів нормативного й ненормативного характеру Національного Банку України, тощо (далі – «форс-мажор»), але не обмежуються ними, що прямо або опосередковано забороняють чи обмежують можливість належного виконання Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором;

6.2. При наявності «форс-мажорних» обставин строк виконання зобов'язань відкладається на строк дії цих обставин;

6.3. Про настання «форс-мажорних» обставин Сторони повинні інформувати одна одну невідкладно. Якщо ці обставини триватимуть понад 6 (шість) місяців, то кожна зі Сторін має право відмовитися від подальшого виконання зобов'язань за цим Договором, і, в такому разі, жодна зі Сторін не матиме права на відшкодування іншою Стороною понесених при цьому можливих збитків;

6.4. Сторона, що понесла у зв’язку з «форс-мажорними» обставинами збитки через невиконання та/або призупинення іншою Стороною виконання своїх обов’язків згідно з Договором, має право вимагати та отримувати від неї, а також від компетентних органів та організацій, документального підтвердження факту настання таких обставин.

7. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

7.1. Цей Договір автоматично датується поточним реальним часом акцепту (прийняття пропозиції) Клієнтом;

7.2. Цей Договір є безстроковим і може бути розірваний за ініціативою Клієнта або Банку у будь-який час.

8. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

8.1. Всі спори і розбіжності, що виникли або можуть виникнути з приводу цього Договору, підлягають вирішенню шляхом переговорів на підставі письмової претензії Клієнта. Банк після отримання від Клієнта претензії зобов'язаний протягом 30 (тридцяти) календарних днів задовольнити заявлені в претензії вимоги або направити Клієнту мотивовану відмову. У випадку якщо суперечку, що виникла не буде вирішено в претензійному порядку протягом 60 (шістдесяти) календарних днів, будь-яка із Сторін має право звернутися за вирішенням суперечки до суду за місцезнаходженням Банку. При вирішенні суперечки застосовується матеріальне та процесуальне право України.

9. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

9.1. Клієнт, що приєднався до даного Договору, гарантує, що всі умови даного Договору йому зрозумілі та приймаються ним безумовно та в повному обсязі;

9.2. Взаємовідносини Сторін, що не врегульовані цим Договором, регулюються чинним законодавством України;

9.3. Цей Договір укладено українською мовою;

9.4. Акцептуючи даний Договір Клієнт надає згоду на обробку його персональних даних в розумінні ЗУ «Про захист персональних даних», в межах необхідних для виконання умов Договору;

9.5. Підписанням цього Договору Банк бере на себе зобов’язання не передавати дані внесені Клієнтом третім особам в комерційних цілях, за виключенням випадків коли Клієнт виявив бажання використати інший сервіс системи PINbank:PAY (Інтернет ресурс).